महाराष्ट्र शासन
 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई

अं.क्र.विभागशीर्षकदिनांकआकारडाऊनलोड
1 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबईमहाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिपत्याखालील विविध कार्यालयातील गट-ब अराजपत्रित व गट-क संवर्गातील अभिलेखाधिकारी गट- ब अराजपत्रित , संधोधन सहायक, संकलक, कनिष्ठ अभियंता जतन सहायक आणि उप आवेक्षक गट-क या पदांसाठी ऑनलाईन परीक्षा शनिवार दिनांक 24/02/2024 रोजी घेण्यात येणार आहे. सदर परीक्षाच्या प्रवेशपत्र उमेदवारांनी खालील लिंकवर उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. http://ibpsonline.ibps.in/dambcdjun23/oeclanov23/login.php?appidd5db2073747120508c11f020e0ca1da015/02/2024717KB
2 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबईपर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्षेत्रिय कार्यालयातील विविध पदांच्या दिनांक 30 डिसेंबर 2023 रोजी होणाऱ्या परिक्षेबाबत उमेदवारांना कॉल लेटर डाउनलोड करण्यासाठी येणाऱ्या समस्यांसाठी IBPS ची लिंक व हेल्प लाईन नंबर्स28/12/2023229KB
3 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबईमहाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिपत्याखालील विविध कार्यालयातील गट-ब अराजपत्रित व गट-क संवर्गातील पदांसाठी ऑनलाईन परीक्षा शनिवार दिनांक 30/12/2023 रोजी घेण्यात येणार आहे. सदर परीक्षाच्या प्रवेशपत्र उमेदवारांनी खालील लिंकवर उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. http://ibpsonline.ibps.in/dambcdjun23/oeclanov23/login.php?appidd5db2073747120508c11f020e0ca1da022/12/2023119KB
4 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबईरंगभवन खुले नाट्यगृह, धोबीतलाव, मुंबई येथील वास्तूच्या परिसरातील वृक्षांच्या फांद्या छाटणी, कोटेरी झुडपे, गवत काढण्याच्या कामासाठी इच्छुक कंपन्या, व्यक्ती यांचेकडून दिनांक 21 डिसेंबर, 2023 ते 28 डिसेंबर, 2023 या कालावधीत कार्यालयीन वेळेत सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई या कार्यालयात दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत. सदर दरपत्रकाच्या अनुषंगाने आवश्यक अटी शर्ती व सुचना पत्राचा मसुदा सोबत जोडण्यात येत आहे.21/12/20231886KB
5 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबईमहाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिपत्याखालील विविध कार्यालयातील गट-ब अराजपत्रित व गट-क संवर्गातील पदांसाठी ऑनलाईन परीक्षा शनिवार दिनांक 30/12/2023 रोजी घेण्यात येणार आहे. सदर परीक्षाच्या प्रवेशपत्र उमेदवारांनी ऑनलाईन आवेदन पत्रात नमूद केलेल्या ई मेल आणि मोबाईल क्रमांकावर आय.बी.पी.एस. संस्थेकडून कळविण्यात येत आहे. याबाबत आवश्यक माहिती सोबत जोडण्यात येत आहे.18/12/202399KB
6 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबईसांस्कृतिक कार्य संचालनालय या कार्यालयातील CCTV यंत्रणा देखभाल/दुरुस्ती साठी सेवा पुरवठादार यांच्याकडून सोबत जोडलेल्या नमुना सूचनापत्र अटी व शर्तीच्या अधीन राहून दि. 11 ते 20 डिसेंबर, 2023 या कालावधीत देखभाल/दुरूस्तीसाठी दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत11/12/20233019KB
7 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबईमहाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिपत्याखालील विविध कार्यालयातील गट-ब अराजपत्रित व गट-क संवर्गातील पदांसाठी ऑनलाईन परीक्षा पुढे ढकलण्यात आलेली आहे. सोबत प्रसिध्दपत्रक जोडण्यात आलेले आहे.30/11/2023 
8 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबईसांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई मार्फत 350 व्या शिवराज्याभिषेक सोहळयानिमित्त छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे पराक्रम, जीवनकार्य, कार्यकर्तृत्व दृष्टीबाधित दिव्यांगकरिता ब्रेल लिपी असलेल्या पुस्तकाच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या पुस्तकाच्या एकूण 1,000 प्रति छपाई करण्यात येणार आहेत. या पुस्तकाच्या छपाई करिता आवश्यक असणारे लेखन साहित्य/ माहिती या कार्यालयामार्फत पुरविण्यात येणार आहे. याकरिता ब्रेल लिपीत पुस्तकांची छपाई करणाऱ्या संस्थाकडून यासोबत जोडण्यात आलेल्या अटी व शर्तीनुसार पुरवठा करण्यास इच्छुक पुरवठाधारकांनी सदरील कामासाठीचे दरपत्रक मागविण्यात येत आहेत. सदरची दरपत्रक बंद लिफाफ्यामध्ये जाहिर निवेदन प्रसिध्द झाल्याचे तारखेपासून दिनांक 27 ऑक्टोंबर, २०२३ रोजी पर्यंत सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत अटी व शर्तींमध्ये नमूद केलेल्या सर्व कागदपत्रासह या कार्यालयात स्वीकारण्यात येतील.20/10/2023889KB
9 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई६२ वी महाराष्ट्र राज्य हौशी हिंदी नाट्य स्पर्धा प्रवेशिका12/10/2023159KB
10 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई६२ वी महाराष्ट्र राज्य हौशी संस्कृत नाट्य स्पर्धा प्रवेशिका12/10/2023159KB
11 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई५ वी महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग बालनाट्य स्पर्धा प्रवेशिका12/10/2023159KB
12 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई२० वी महाराष्ट्र राज्य बालनाट्य स्पर्धा प्रवेशिका12/10/2023159KB
13 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई६२ वी महाराष्ट्र राज्य हौशी संगीत नाट्य स्पर्धा प्रवेशिका12/10/2023159KB
14 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबईप्रजासत्ताक दिन नवी दिल्ली चित्ररथ संचलन २०२४03/10/2023904KB
15 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबईअंजुमन सैर ए गुलशन फरोशन, नवी दिल्ली या संस्थेमार्फत "फुल वालो की सैर" या महोत्सवाचे दिनांक 29 ऑक्टोबर ते 4 नोव्हेंबर, 2023 या कालावधीत आयोजन करण्यात आले आहे. या महोत्सवात देशातील अनेक राज्य सांस्कृतिक कलापथक पाठवून आपल्या राज्याची कला सादर करीत असतात. या महोत्सवात महाराष्ट्र राज्यातर्फे सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करण्याबाबत विनंती करण्यात आलेली आहे. या महोत्सवात दिनांक 4 नोव्हेंबर, 2023 रोजी नवी दिल्ली येथे महाराष्ट्राची लोककला आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करण्याबाबत प्रस्तावित आहे. तरी इच्छुक संस्थांनी या महोत्सवात लोककला वर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करण्यासाठी दरपत्रक मागविण्यात येत आहे. संस्थांनी याबाबतचे दरपत्रक दिनांक 31 जुलै 2023 पर्यंत mahaculture@gmail.com या ई-मेल वर कार्यक्रमाची संकल्पना आणि अंदाजित रक्कम पाठवावी.14/07/2023