महाराष्ट्र शासन
 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई

सदस्यांची यादी ( सदस्य यादी डाऊनलोड साठी येथे क्लिक करा )

मा. मुख्यमंत्री

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

-

मा. उपमुख्यमंत्री

मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

-

मा. उपमुख्यमंत्री

मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

-

मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य विभाग

मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य विभाग

-

श्री. विकास खारगे

मा. प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग

-

श्री. बिभीषण चवरे

संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय

-