महाराष्ट्र शासन
 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई

सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई कार्यालय अधिकारी

सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई

श्री बिभीषण चवरे

संचालक

सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई

संपर्क : 022-22842634

सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई

श्री श्रीराम पांडे

सहसंचालक

सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई

संपर्क : 022-22842634

सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई

श्रीमती नीलिमा म्हात्रे

लेखाधिकारी (प्र)

संपर्क : 022-22043550

सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई

श्री संदीप शेंडे

कार्यक्रम अधिकारी

संपर्क : 022-22043550

सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई

श्रीमती अलका घोडके

कार्यक्रम अधिकारी

संपर्क : 022-22842670

सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई

श्री संदीप बलखंडे

कार्यक्रम अधिकारी

संपर्क : 022-22842670

सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई

श्रीमती तृप्ती परळकर

सहाय्यक लेखाधिकारी

संपर्क : 022-22842670

सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई

श्री अरुण साळुंखे

सहाय्यक लेखाधिकारी

संपर्क : 022-22043550

सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई

श्रीमती पल्लवी कदम

उच्चश्रेणी लघुटंकलेखक

संपर्क : 022-22842634

सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई

श्री. नीलेश धुमाळ

अधीक्षक

संपर्क : 022-22043550

सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई

श्री मिलिंद बिर्जे

अधीक्षक

संपर्क : 022-22043550

विभागीय कार्यालय, पुणे

श्रीमती सुनीता आस्वले मुंढे

सहा. संचालक

संपर्क : 020-20271301

विभागीय कार्यालय, पुणे

श्रीमती जयश्री घुगे

कार्यक्रम अधिकारी

संपर्क : 020-26686099

विभागीय कार्यालय, पुणे

श्रीमती चारुशिला सवणे

सहाय्यक लेखाधिकारी

संपर्क : 020-26686099

विभागीय कार्यालय, नागपूर

श्री संदीप शेंडे

सहा. संचालक (प्र)

संपर्क : 0712-2554211

विभागीय कार्यालय, नागपूर

श्री.मच्छिंद्र पाटील

कार्यक्रम अधिकारी

संपर्क : 0712-2554211

विभागीय कार्यालय, नागपूर

श्रीमती प्रज्ञा पाटील

सहाय्यक लेखाधिकारी

संपर्क : 0712-2554211

विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद

श्री संदीप शेंडे

सहा. संचालक (प्र)

संपर्क : 0240-2339055

विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद

श्री सूर्यकांत ढगे

सहाय्यक लेखाधिकारी

संपर्क : 0240-2339055