महाराष्ट्र शासन
 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई

सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई
 • पत्ता: जुने सचिवालय, विस्तार भवन, महात्मा गांधी रोड, मुंबई ४०००३२
 • दूरध्वनी क्रमांक : (०२२) २२८४ २६३४ / ७०

 • (०२२) २२०४ ३५ ५० / ७१

 • ई-मेल : mahaculture[at]gmail[dot]com

मुंबई, कोकण व नाशिक विभाग
 • संचालक,
 • सांस्कृतिक कार्य संचालनालय,

 • जुने सचिवालय, विस्तार भवन, पहिला मजला, महात्मा गांधी मार्ग, मुंबई-32

 • 022-22043550, 022-22842634, 022-22842670

पुणे महसूल विभाग
 • सहाय्यक संचालक,
 • सांस्कृतिक कार्य संचालनालय,

 • विभागीय कार्यालय, बंगला क्रमांक-4, विमानतळ रोड, पुणे

औरंगाबाद महसूल विभाग
 • सहाय्यक संचालक,
 • सांस्कृतिक कार्य संचालनालय,

 • वविभागीय कार्यालय, रुम नंबर-02, एमटीडीसी बिल्डिंग,

 • गोल्डी टॉकीजच्या समोर, स्टेशन रोड, औंरगाबाद-431005 8788893590

नागपूर व अमरावती विभाग
 • सहाय्यक संचालक,
 • ससांस्कृतिक कार्य संचालनालय,

 • विभागीय कार्यालय, द्वारा : अभिरक्षक, मध्यवर्ती संग्रहालय,

 • अस्थायी प्रदर्शन हॉल, तळमजला, सिव्हिल लाईन, नागपूर 0712-2554211

अं.क्र.कार्यालयाचे नावअधिकारी नावपददूरध्वनी क्र.
1 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबईश्री बिभीषण चवरेसंचालक022-22043571
2 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबईश्री श्रीराम पांडेसहसंचालक022-22043571
3 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबईश्री. संदीप बलखंडेसहाय्यक संचालक022-22842634
4 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबईश्रीमती गायत्री वेजरेलेखाधिकारी022-22043550
5 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबईश्री. निलेश धुमाळकार्यक्रम अधिकारी022-22842670
6 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबईश्रीमती तृप्ती परळकरसहाय्यक लेखाधिकारी022-22043550
7 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबईश्री. पल्लवी कदमउच्चश्रेणी लघुटंकलेखक022-22842634
8 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबईश्री. मिलिंद बिर्जेअधीक्षक022-22842670
9 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबईश्री. अजय पाटीलअधीक्षक022-22043550
10 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबईश्री. संदीप वसावेअधीक्षक022-22842634
11 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबईश्रीमती अक्षता बिर्जेअधीक्षक022-22842670
12 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबईश्री. वसंता खडसेअधीक्षक022-22043550
13 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबईश्री. आबासाहेब जगतापअधीक्षक022-22842634
14 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबईश्रीमती नेहा सालियनलिपिक टंकलेखक022-22842670
15 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबईश्री. मिलिंद शिंदेध्वनीतंत्रज्ञ022-22043550
16 विभागीय कार्यालय, पुणेश्रीमती श्वेता पवारसहाय्यक संचालक022-22842634
17 विभागीय कार्यालय, पुणेश्रीमती जयश्री घुगेकार्यक्रम अधिकारी022-22842670
18 विभागीय कार्यालय, पुणेश्रीमती जान्हवी जानकरअधीक्षक022-22043550
19 विभागीय कार्यालय, औरंगाबादश्री. संदीप शेंडेसहाय्यक संचालक022-22842634
20 विभागीय कार्यालय, औरंगाबादश्री. सुर्यकांत ढगेसहाय्यक लेखाधिकारी022-22842670
21 विभागीय कार्यालय, नागपूर श्री. संदीप शेंडेसहाय्यक संचालक022-22842634
22 विभागीय कार्यालय, नागपूर श्रीमती प्रज्ञा पाटीलसहाय्यक लेखाधिकारी022-22842670